ข้อตกลงในการใช้บริการ

  • Thursday, 1st August, 2019
  • 00:13am

การบริการใดๆ จาก WaritSolutions ซึ่งเราขอแทนว่า “ผู้ให้บริการ” และลูกค้าหรือผู้ที่ใช้บริการใดๆ จากทางเราจะขอเรียกแทนว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยมี ระเบียบ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

 

1) การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล เว็บไซต์ ซอฟแวร์ หรือ แอปพลิเคชั่น ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น 

 

2) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ “ไม่ให้บริการ” หรือ “ยกเลิกบริการโดยไม่คืนค่าบริการ” แก่ Web hosting หรือ VPS ที่มี ซอฟแวร์ เนื้อหา การใช้งาน หรือลักษณะดังต่อไปนี้

•  ขัดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.. 2550

•  มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น

•  มีเนื้อหาลามกอนาจาร โป๊เปลือย การขายบริการ รวมถึงการลิ้งค์หรือมีการเชื่อมต่อไปยังระบบที่มีเนื้อหาดังกล่าวด้วย

•  มีเนื้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเปิดเซิฟเวอร์เกมส์ที่มีลิขลิทธิ์ในประเทศไทย

•  มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ

•  Hacker, Warez, Crack, DDoS, SPAM/Junk Mail, Brute Force Attack เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

•  การขุด Cryptocurrency ไม่ว่าสกุลใดๆก็ตาม (ไม่รวมถึงการใช้บอทเทรดและการทำ Masternode)

•  การใช้งานใดๆก็ตามที่มีการใช้ปริมาณ Bandwidth เป็นจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการปล่อยให้โหลดไฟล์เป็นจำนวนมากๆ*

•  การกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการใช้ทรัพยากรของผู้ให้บริการเช่น  CPU , I/O Harddisk หรือ Memory สูงจนทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหา*

 

3) ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใว้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการตั้งใจป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือใช้ข้อมูลเท็จ หากผู้ให้บริการตรวจพบ ทางผู้ให้บริการขอสวงนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และขอคืนเงินได้

 

4) หากผู้ให้บริการตรวจพบความผิดปกติต่อบริการใดๆ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

5) ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากทางผู้ใช้บริการ

 

6) ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้กับเซิร์ฟเวอร์ VPS สำหรับการใช้งานในขั้นต้นเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ ดูแล VPS ด้วยตนเอง โดยผู้ให้บริการจะตอบคำถามและแก้ปัญหาในส่วนของระบบ VPS เท่านั้น ไม่รวมถึงข้อมูลหรือซอฟแวร์ของผู้ใช้บริการที่นำมาใช้บริการบน VPS

 

7) ผู้ให้บริการไม่อาจรับประกันเหตุการที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลทำให้บริการหยุดชะงัก เช่น ไฟฟ้าดับ, ภัยธรรมชาติ, ระบบเครือข่ายล่ม โดยจะมีการชดเชยจำนวนวันใช้งาน หรือ คืนค่าใช้บริการบางส่วน ตามความเหมาสม*

 

8) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

* โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ

เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 9/8/2019

« Back

Powered by WHMCompleteSolution